کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۴ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۲۱)