کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۱۴)