کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳۴ دکتر اخی (۹۹.۱۲.۰۵)