کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳۳ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۲۸)