کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳۲ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۲۱)