کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳۱ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۱۴)