کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۳۰ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۷)