کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۹ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۳۰)