کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۷ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۰۲)