کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۲ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۷)