کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۸ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۲۶)