کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۱ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۱.۳۱)