کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۳۹ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۱.۱۹)