کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۳۲ دکتر اخی (۹۹.۱۲.۱۴)