کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۸ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۱۶)