کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۷ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۹)