کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۶ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۲)