کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۵ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۲۵)