کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۴ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۱۸)