کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۳ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۰۴)