کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۲ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۷)