کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۰ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۲)