کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۱۷ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۰)