کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۵ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۳۰)