کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۳ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۰۲)