کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۲ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۵)