کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۱ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۸)