کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۰ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۱)