کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۱۹ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۰۴)