کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۱۸ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۷)