کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۳۲ دکتر اخی( ۹۹.۱۲.۱۹)