کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۹ دکتر اخی( ۹۹.۱۱.۲۸)