کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۷ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۱۴)