کلاس انلاین استارت تیرماه دوازدهم جلسه ۲۶ دکتر اخی (۹۹.۱۱.۰۷)