کارگاه جمع بندی نیمسال اول دوازدهم و کل دهم(بدون گیاهی) (۹۹.۱۱.۰۱)