کارگاه تست زنی مطابق قلمچی ۲۸ آذز دوازدهم دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۵)