کارگاه تست زنی مطابق قلمچی ۲۸ آذر یازدهم دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۶)