کارگاه تست زنی مطابق قلمچی ۱۴ آذز دوازدهم دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۱)