کارگاه تست زنی مطابق قلمچی ٨ اسفند یازدهم(۹۹.۱۲.۰۶)