کارگاه تست زنی مطابق قلمچی ٨ اسفند دوازدهم(۹۹.۱۲.۰۵)