کارگاه تست زنی مطابق قلمچی٣٠آبان دوازدهم دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۷)