کارگاه تست زنی مطابق قلمچی٢۴بهمن دوازدهم(۹۹.۱۱.۲۱)