کارگاه تست زنی فیزیک استاد درویش مطابق قلمچی ٨ اسفند دوازدهم(۹۹.۱۲.۰۶)