کارگاه تست زنی شیمی استاد صدوری مطابق قلمچی ٨ اسفند دوازدهم(۹۹.۱۲.۰۶)