کارگاه تست زنی زیست استاد ثنایی مطابق قلمچی ٨ اسفند دوازدهم(۹۹.۱۲.۰۷)