سیمی یازدهم فصل ۱

در این محصول فصل یک ابتدا کتاب درسی بصورت کاملا مفهومی تدریس می شود سپس نکته و تست آن تدریس میشودو همچنین در هر بخش