زیست فصل دوم پایه دوازدهم

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات
به سوی پروتئین
ویدئو

تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها
ویدئو

تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها
ویدئو

دوره های استاد