جلسه ۶ کلاس استارت زودتر یازدهم دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۳.۱۲)