جلسه ۳ کلاس استارت زودتر یازدهم دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۲۲)