دیدگاه های فلسفی هدف از مدرسه-اهداف آموزشی کودکان

دیدگاه های فلسفی هدف از مدرسه

قبل از رسمیت تحقیق ، قانون اساسی ایالتی یا الزامات قانونگذاری ، فلاسفه پیش از این تفکرات زیادی را در مورد اهداف مختلف آموزش و مدرسه ارائه داده بودند. فلاسفه به اندازه های مختلف مانند ارسطو ، افلاطون ، جان لاک ، روسو ، مو تزو و کنفوسیوس به طور گسترده در مورد هدف و نقش آموزش و تحصیل در جوامع مربوطه می نوشتند. (Noddings, 1995؛ Reed & Johnson، ۱۹۹۶).

 

مدرسه-دیگاه-های-فلسفی-هدف-از-مدرسه

این متفکران اولیه ایده های مشترک زیادی در مورد آنچه در آن است که مدارس باید وجود داشته باشند مشترک بودند ، اما هر یک از آنها همچنین دیدگاه های منحصر به فرد خود را در مورد نقش مدرسه در فرهنگ و تمدن معین داشتند.

در دوران مدرن تر ، فیلسوفان تحصیلی آمریکایی مانند جان دیوی ، جورج کانتز و مورتیمر آدلر هرکدام استدلالهای منظم و مفصلی را در مورد هدف تحصیل در جامعه آمریکا مطرح کرده اند. در سال ۱۹۳۸ ، دیویی اظهار داشت که هدف اصلی آموزش و مدرسه سازی نه چندان آماده سازی دانش آموزان برای زندگی مفید است، بلکه یادگیری آنها است که چگونه به طور عملی و بلافاصله در محیط فعلی خود زندگی کنند.

در مقابل ، شمس ، یک مربی برجسته مترقی در دهه ۱۹۳۰ ، با نقد فلسفه دیویی ، اظهار داشت: “ضعف تحصیلات مترقی در این واقعیت نهفته است که هیچ نظریه رفاه اجتماعی را ارائه نداده است ، مگر اینکه آنارشی یا فردگرایی شدید باشد” از نظر کانتس ، هدف مدرسه کمتر در مورد آماده سازی افراد برای زندگی مستقل و بیشتر در مورد آماده سازی افراد برای زندگی به عنوان اعضای یک جامعه بود.

به عبارت دیگر ، گیتس احساس کرد که نقش مدرسه سازی در تجهیز افراد به مهارت های لازم برای حضور در زندگی اجتماعی، جامعه و تغییر ماهیت نظم اجتماعی لازم و مورد نظر است. در دهه ۱۹۸۰ ، موریتوریم آدلر ، مربی و فیلسوف برجسته ، پیشنهاد Paideia (Adler ، ۱۹۸۲)  را ارائه داد که ایده های دیوی و کانتس و همچنین خودش را ادغام می کرد.

 آدلر پیشنهاد کرد که سه هدف از آموزش کودکان وجود دارد:

توسعه شهروندی ،
رشد شخصی یا خودسازی و
آماده سازی شغلی.

دیوید تیاک ، مورخ آموزش ، استدلال کرده است که از منظر تاریخی ، هدف از تحصیل با نیازهای اجتماعی و اقتصادی گره خورده است . اخیراً ، برخی جامعه شناسان بر این باورند که مدارس در درجه اول برای خدمت به یک اعتبار سنجی عملی در جامعه وجود دارند.

deMarrais و LeCompte (1995) با گسترش هدف عملی مدرسه ، چهار هدف اصلی آموزش را بیان کردند که عبارتند از:
اهداف فکری مانند پیشرفت مهارت های ریاضی و خواندن؛
اهداف سیاسی مانند جذب مهاجران؛
اهداف اقتصادی مانند آماده سازی شغل؛ و
اهداف اجتماعی مانند توسعه مسئولیت اجتماعی و اخلاقی.

منبع: purposeofschool.org